Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.

O inwestycji

Stacja Warszawa Zachodnia jest stacją węzłową, przez którą przebiegają międzynarodowe magistrale kolejowe; E65 [Gdynia - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice) wchodząca w skład VI paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Gdańsk z Brnem, E20 [Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol) wchodząca w skład li paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Berlin z Moskwą i dalej Niżny Nowogród oraz E75 (Warszawa - Białystok - Sokółka - Suwałki - Traszki - granica państwa) wchodząca w skład I paneuropejskiego korytarza łączącego Helsinki, Rygę, Kowno i Warszawę.

Planowana inwestycja w istotny sposób wpłynie na proces integracji przestrzennej i gospodarczej w obszarze międzynarodowym, krajowym oraz aglomeracji Warszawskiej. Wykonanie robót budowlanych na stacji umożliwi osiągnięcie najkorzystniejszych efektów eksploatacyjnych i ekonomicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Z punktu widzenia obszaru wewnątrz aglomeracyjnego, obszarów regionalnych i międzynarodowych modernizacja stacji Warszawa Zachodnia będzie szansą dla przyspieszenia integracji przestrzennej i gospodarczej. Zapewnią dogodniejszą komunikację, co wpłynie pozytywnie na rynek pracy i edukację.

Wartość prac

11.447.400 PLN

Cele inwestycji

 1. Zwiększenie efektywności zarządzania oraz zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości.

 2. Zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego po przez uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów przez:Poprawa stanu środowiska.

  • lepszy komfort podróży,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
  • eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się,
  • zwiększenie oferty przewozowej,
  • poprawę estetyzacji obiektów.
 3. Optymalizacja kosztów energii poprzez racjonalne wykorzystanie urządzeń będących odbiornikami energii elektrycznej.

 4. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Zakres

Prace prowadzone na stacji Warszawa Zachodnia mają charakter modernizacji, odnowienia lub naprawy o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności.

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach, przepisach i technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI)

Dokumentacja będzie uwzględniać plany Miasta st. Warszawy dotyczące lokalizacji połączeń drogowych w tym budowę połączenia drogowego między Ochotą i Wolą na przedłużeniu ul. Grzymały Sokołowskiego (w tunelu) oraz budowę wiaduktu w rejonie przedłużenia ul. Karolkowej do Al. Jerozolimskich, którego lokalizacja zostanie przesądzona w zlecanych przez BAiPP opracowaniu Studium obsługi komunikacyjnej terenów położonych.

Zakres prac Wykonawcy
 • Prace przedprojektowe
 • Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej
 • Opracowanie Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) w układzie wielobranżowym i uzyskanie wynikających z przepisów, opinii, zgód, uzgodnień oraz pozwoleń.
 • Opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej  dla realizacji robót budowlanych.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

Prace projektowe obejmują przebudowę i budowę takich elementów infrastruktury jak:

 • układ torowy, w tym nawierzchnia kolejowa, układ geometryczny torów stacyjnych, podtorze, odwodnienie równi stacyjnej,
 • infrastruktura pasażerska wraz z peronami i dojściami,
 • sieć trakcyjna,
 • sieci i urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej,
 • stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
 • obiekty inżynieryjne, obiekty kubaturowe,
 • sieci i instalacje sanitarne i kanalizacyjne,
 • elementy infrastruktury ochrony środowiska

 

Harmonogram

 • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej: 22/11/2017
 • opracowanie Projektu Budowlanego: 22/03/2018
 • opracowanie Projektów Wykonawczych: 20/07/2018
 • opracowanie dokumentacji przetargowej: 22/10/2018
 • planowany termin wykonania robót budowlanych wraz z odbiorami (wg scenariusza bazowego): 03/2019 – 11/2021

 

Formularz kontaktowy