Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo.

zakres

Studium wykonalności, koncepcja, projekt budowlany, materiały przetargowe, wielobranżowe projekty wykonawcze (Kompleksowa modernizacja stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo).

termin realizacji

06/2010 – 04/2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
20.000.000 PLN