Modernizacja sieci trakcyjnej na odcinku Szeligi – Idzikowice w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na szlaku Szeligi – Biała Rawska.

zakres

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, projekt powykonawczy w zakresie sieci trakcyjnej.

termin realizacji

2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
9.700.000 PLN