Dokumentacja przetargowa składa się z kilku wymaganych elementów.

Obejmuje:

  • programy funkcjonalno-użytkowe,
  • opis przedmiotu zamówienia, wymagania w stosunku do wykonawcy robót,
  • projekty umów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • rachunki ilościowe itp.

zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz procedur FIDIC.

 

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…