Prace inwentaryzacyjne nakierowane są na właściwe określenie zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych dla osiągnięcia zakładanych celów modernizacji linii.

Zapewniają one jednocześnie spełnienie przez proponowane rozwiązania i parametry techniczne wymagań oraz zgodności z prawodawstwem polskim, dyrektywami unijnymi oraz normami europejskimi i obowiązującymi standardami technicznymi.

Zakres prac:

 • nawierzchnia kolejowa,
 • układy geometryczne torów,
 • podtorze,
 • budowle inżynieryjne i konstrukcje (mosty, wiadukty, przepusty),
 • przejazdy drogowe w poziomie szyn,
 • drogi równoległe,
 • przejścia dla pieszych,
 • instalacje sanitarne,
 • sieć trakcyjna,
 • układ zasilania sieci trakcyjnej,
 • elektroenergetyka nietrakcyjna,
 • obiekty kubaturowe, w tym perony.
Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…