Projekt powykonawczy to zbiór dokumentów tworzących tzw. dokumentację budowy.

W jego skład wchodzą:

  • pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
  • w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…