Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia w km 16,000 - 39,000 w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów”.

zakres

Projekt budowlany i wykonawczy (posterunek odgałęźny Rudzice, 8 km szlaku, stacja Podłęże):

  • układ torowy i odwodnienie,
  • sieć trakcyjna,
  • drogi i przejazdy (1 przejazd oraz 8 odcinków dróg równoległych i technologicznych),
  • sterowanie ruchem kolejowym,
  • sieci teletechniczne i telekomunikacja kolejowa,
  • energetyka nietrakcyjna oraz elektroenergetyka niskich napięć,
  • obiekty kubaturowe, w tym perony oraz budynek nastawni)
  • opracowanie dendrologiczne.
termin realizacji

2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
97.000.000 PLN