Polityka Prywatności

Specjalizujemy się w świadczeniu usług projektowych w zakresie prac studialnych, studium wykonalności, projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych, wykonawczych, projektów montażowych, powykonawczych, dokumentacji przetargowej i kosztorysowej oraz innych specyficznych analiz z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…
Nasze usługi

Inwentaryzacje przedprojektowe

Prace inwentaryzacyjne nakierowane są na właściwe określenie zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych dla osiągnięcia zakładanych celów modernizacji linii.

Więcej…
Nasze usługi

Projekty podstawowe / projekty budowlane

Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Projekty wykonawcze

Podstawowy składnik tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Więcej…
Nasze usługi

Projekty powykonawcze

Projekt powykonawczy to zbiór dokumentów tworzących tzw. dokumentację budowy.

Więcej…
Nasze usługi

Projekty montażowe

Projekty montażowe stanowią ważny etap prac.

Więcej…
Nasze usługi

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa składa się z kilku wymaganych elementów.

Więcej…
Nasze usługi

Kosztorysy

Na zlecenie klienta Torprojekt zajmuje się przygotowaniem kosztorysów.

Więcej…
Nasze usługi

Pozostałe

Nasz firma świadczy również inne usługi z zakresu budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

Więcej…